Зохицохгүй юмыг зохицуулах гэвэл зовлон болохоос ашиг болохгүй
Зохицох ёсон гэвч, дотроо бас зориуд тааруулсан өөрийн цагтай…..

Advertisements