>Àëñûã øèðòñýí ºí÷èí õàéëààñ íü
Õóðûã õ¿ñýæ ÿâààä áàéíà.
Àìðàãàà áîäñîí ìèíèé ç¿ðõ
Öýýæèí äóíäàà äîãäëîîä áàéíà.


                                                                   Àðäûí äóó “Ýð¿¿ öàãààí áîëæìîð”

Advertisements