>Бутэн сарны дор чамтаигаа
Бутэн сарны дор зуудтэигээ
Бутэн сарны дор хуслээрээ
Бутэн сарын турш хамтдаа

Бидэн хоёрын зурх хосоороо
Бидэн хоёрын уруул гэрэлтээд
Бидэн хоёрын зууд ижилсээд
Бидэн хоёрын тегел цэцэглээд

Би чамаигаа хаирлан унсэхдээ
Би жаргалтаи гэж саранд шивнэсэн
Чи намаигаа тэвэрч суусан
Зууд биш баисныг сар мэднэ

Дахилт: Сар гэрлээрээ чамаиг хучихдаа
Тэнгэрээс чам руу буувэи аялна
Харин би чинь чамаигаа
Харж л суухдаа хаиртаи гэдгээ улам мэдэрнэ

Тэргэл сарны дор чамтаигаа
Тэртээх оддын дор зуудтэигээ
Тэргэл сарны дор хуслээрээ
Тэр л сарын турш хамтдаа

Мереедех зурх хосоороо
Менхед хаираар гэрэлтээд
Минии чинии зууд ижилсээд
Минии чинии тегел цэцэглээд
Чинии уруулыг хаирлан унсэхдээ
Туунд хаиртаи гэж саранд шивнэсэн
Чи намаигаа тэвэрч суусан
Зууд биш баисныг тэр сар мэднэ

Дахилт: Сар гэрлээрээ чамаиг хучихдаа
Тэнгэрээс чам руу буувэи аялна
Харин би чинь чамаигаа
Харж л суухдаа хаиртаи гэдгээ улам мэдэрнэ

Энхрии намуухан хоолоигоор хаиртаи гэж
Туундээ шивнэсэн
Эрхэлж надад тэвруулж суусан тэр л удэш
Энгиин биш баисан

Дахилт: Сар гэрлээрээ чамаиг хучихдаа
Тэнгэрээс чам руу буувэи аялна
Харин би чинь чамаигаа
Харж л суухдаа хаиртаи гэдгээ улам мэдэрнэ

Advertisements